Kérjük,

támogassa szervezetünket
közhasznú céljai elérésében!

Támogatás
Adomány

Hírlevél

Iratkozzon fel,
hogy elsőként értesíthessük
programjainkról!

Feliratkozás...
Hírlevél

Adatkezelési tájékoztató

a Szembenézés Alapítvány által üzemeltetett weboldal (www.szembenezes.hu) és a Szembenézés Alapítvány által használt űrlap-keretrendszer felületein keresztül elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban, a szolgáltatásokat igénybe vevő (érintett) által önkéntesen, ezen adatkezelési tájékoztató tartalmának ismeretében megadott személyes adatok kezeléséről.

Adatkezelő:

Szembenézés Alapítvány
Székhely: 1112 Budapest, Igmándi utca 33.
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Fővárosi Bíróság)
Nyilvántartási szám: 01-01-0010452
Adószám: 18263594-1-43
https://www.szembenezes.hu

Adatfeldolgozók:

Tárhely:
Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18–22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
https://www.websupport.hu

Jegyértékesítési rendszer (Funcode):
Ticketpro Hungary Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Kazah utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-948730
Adószám: 23008470-2-42
https://www.funcode.hu

Fizetési rendszer (SimplePay):
OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17–19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42
https://www.simplepay.hu

Számlázási rendszer (Számlázz.hu):
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
https://www.szamlazz.hu

Űrlap-keretrendszer (Google Forms), Forgalomelemzés (Google Analytics), Közösségimédia-felület (YouTube):
Google Ireland Ltd
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Nyilvántartási szám: 368047
Adószám: IE6388047V
https://www.google.com

Forgalomelemzés (Facebook), Közösségimédia-felület (Facebook, Instagram):
Meta Platforms Ireland Ltd
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország
Nyilvántartási szám: 462932
Adószám: IE9692928F
https://www.facebook.com

Kezelt adatok:

kezelt adat megnevezése adatkezelés kezelt adat forrása
célja jogalapja időtartama
név termékről vagy szolgáltatásról szóló számla kiállítása az érintett önkéntes hozzájárulása1, 2 8 év, jogszabályban meghatározott4 az érintett közlése
szolgáltatás nyújtását elősegítő kapcsolattartás szolgáltatás igénybevételétől számított 1 év
cím termékről vagy szolgáltatásról szóló számla kiállítása az érintett önkéntes hozzájárulása1, 2 8 év, jogszabályban meghatározott4 az érintett közlése
telefonszám szolgáltatás nyújtását elősegítő kapcsolattartás az érintett önkéntes hozzájárulása12 szolgáltatás igénybevételétől számított 1 év az érintett közlése
e-mail cím szolgáltatás nyújtásához szükséges kapcsolattartás, valamint termékről szóló számla vagy szolgáltatásról szóló számla és jegy küldése az érintett önkéntes hozzájárulása12 termék megvásárlásától vagy szolgáltatás igénybevételétől számított 1 év az érintett közlése
hírlevelek küldése visszavonásig
kép- és hangfelvétel szolgáltatás dokumentálása teljesítésigazoláshoz és marketingtevékenységhez az érintett önkéntes hozzájárulása123 visszavonásig az érintett

Távollévők között termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének és az ehhez kapcsolódó számlaadási kötelezettség teljesítésének előfeltétele, hogy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője közölje nevét, címét és e-mail címét, ezzel hozzájárulva adatai kezeléséhez. Az adatkezelő a közölt adatok hitelességét nem ellenőrzi, azonban az adatközlés elmaradása a szerződés meghiúsulását eredményezi.5

A Szembenézés Alapítvány a SimplePay online fizetési felületen megadott kártyaadatokat – az ott kezdeményezett pénzügyi tranzakció sikerességétől függetlenül – meg nem ismeri, nem kezeli, azok hitelességének és megfelelőségének ellenőrzését a fizetési rendszert üzemeltető OTP Mobil Kft. végzi.

Kép- és hangfelvételek:
A Szembenézés Alapítvány által szervezett programokon esetenként fénykép-, videó- és hangfelvételek készülnek. Az érintett ezen információ ismeretében, a szolgáltatás igénybevételével, azaz az adott programon való részvételével hozzájárul, hogy róla esetleg kép- és hangfelvételek készüljenek, melyeket az adatkezelő dokumentációs és – saját tevékenységével összefüggő – marketingcélokra szabadon felhasználhat, például pályázati anyagaiban vagy közösségimédia-felületein közzétehet.

HTTP-sütik (HTTP Cookies):
A Szembenézés Alapítvány weboldalát kiszolgáló szerver és az azon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó böngészőprogramja közötti kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges, a felhasználó számítástechnikai eszközén ideiglenesen tárolt adatcsomagok, melyek tárolási helye a felhasználó által használt böngészőprogramtól, az eszköz típusától és annak operációs rendszerétől is függ. Az adott munkamenet lezárása után a felhasználó ezen adatcsomagokat eszközéről – privát munkamenet alkalmazásával vagy böngészőprogramja megfelelő beállításával akár automatikusan is – törölheti.

A Google Analytics eszköz nem gyűjt személyes adatokat, de statisztikai célból a felhasználói viselkedés elemzésére alkalmas adatokat rögzít, a Facebook által gyűjtött adatok ugyanezt a célt szolgálják, amit a felhasználó a böngészőprogramja megfelelő beállításával szintén korlátozhat vagy akár le is tilthat.

Ezen statisztikai adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke6 az általa nyújtott szolgáltatások biztosításához, illetve javításához.

Az adatkezelő harmadik félnek kizárólag jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítése során továbbít általa kezelt személyes adatokat.

Kezelt adatokkal kapcsolatos, az érintettet megillető jogok:

Előzetes tájékozódáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, amit az adatkezelő ezen adatkezelési tájékoztató közzététele útján biztosít.

Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa.

Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse.

Adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza.

Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje.

Az érintett által az adatkezelővel – elektronikus vagy postai úton – írásban közölt, őt megillető jogokkal kapcsolatos kérelmét az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja, amennyiben a kérelem teljesítésének jogszabályi akadálya nincs, azt teljesíti, és döntéséről az érintettet a kérelem benyújtásával megegyező módon értesíti.
A kérelem teljesítéséhez az érintettséget hitelt érdemlően igazolni szükséges.

A Szembenézés Alapítvány hírleveléről leiratkozni egy az unsubscribe@szembenezes.hu e-mail címre, az adatbázisból töröltetni kívánt e-mail címről küldött – akár üres – üzenet elküldésével lehet. Egy ezt elősegítő közvetlen hivatkozás elérhető a https://www.szembenezes.hu/index.php?nav=newsletter oldalon, valamint a hírlevelek láblécében is.

Jogérvényesítés:

Ha érintettként személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsértést tapasztal vagy feltételez, kérjük, panaszával elsődlegesen az adatkezelő Szembenézés Alapítványhoz forduljon a 1112 Budapest, Igmándi utca 33. vagy a dpo@szembenezes.hu címek valamelyikén!
Amennyiben a sérelmezett helyzetet nem sikerül kielégítően rendezni, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál adatvédelmi hatósági eljárást, valamint a lakóhelye szerinti vagy a Fővárosi Törvényszéken polgári peres eljárást kezdeményezhet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.
1363 Budapest, Pf.: 9.
https://www.naih.hu

Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest, Markó utca 27.
https://www.birosag.hu/torvenyszekek

Hivatkozott jogszabályok:

1, 6 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról [GDPR]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

2 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Info tv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

3 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

4 2000. évi C. törvény a számvitelről [Számv. tv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.tv

5 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról [Áfa tv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv