Legyen partnerünk
egy európai oktatási programban!

Részletek...
Krókusz Projekt

Hírlevél

Iratkozzon fel,
hogy elsőként értesíthessük
programjainkról!

Feliratkozás...
Hírlevél

Általános szerződési feltételek

a Szembenézés Alapítvány (eladó) és – az eladó által üzemeltetett, valamint az eladó által használt, de harmadik fél által üzemeltetett értékesítési felületeken keresztül, eladó által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban – a terméket megvásárló vagy a szolgáltatást igénybe vevő (vásárló) között létrejövő adásvételi szerződéshez (ászf).

A vásárló által az eladóval közölt személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat az eladó Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza:
https://www.szembenezes.hu/index.php?nav=privacy

Eladó:

Szembenézés Alapítvány
Székhely: 1112 Budapest, Igmándi utca 33.
Nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Fővárosi Bíróság)
Nyilvántartási szám: 01-01-0010452
Adószám: 18263594-1-43
https://www.szembenezes.hu
info@szembenezes.hu
+36 30 670 2091

Tárhely:
Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18–22.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
https://www.websupport.hu

Jegyértékesítési rendszer (Funcode):
Ticketpro Hungary Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Kazah utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-948730
Adószám: 23008470-2-42
https://www.funcode.hu

Fizetési rendszer (SimplePay):
OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17–19.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Adószám: 24386106-2-42
https://www.simplepay.hu

Számlázási rendszer (Számlázz.hu):
KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Adószám: 13421739-2-41
https://www.szamlazz.hu

Szerződés megkötése:

A szerződés az eladó és a vásárló között akkor jön létre, amikor a vásárló az eladó által kínált termék megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatát (megrendelés) az eladó elfogadja és – a megrendelés minden lényeges adatát (a vásárló nevét, címét, a termék vagy szolgáltatás megnevezését, egyéb paramétereit, árát és az egyéb költségeket) tartalmazó módon – vásárló számára visszaigazolja.

A szerződés nyelve magyar. A szerződés kizárólag elektronikus úton kerül tárolásra a szerződő felek között történő adatközlések rögzítésével.

A megrendelés menete:
A vásárló – az eladó értékesítési felületén –

 • kiválaszjta az általa megvásárolni kívánt terméket vagy szolgáltatást
 • megadja a számlázáshoz és a szállításhoz szükséges személyes adatait
 • kiválasztja a szállítás módját
 • kiválasztja a fizetés módját
 • megismeri és elfogadja az Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót
 • előrefizetés esetén megfizeti a kiválasztott termék vagy szolgáltatás és az esetleges egyéb költségtételek ajánlatban szereplő árát

Az eladó – a vásárló által megadott adatoknak megfelelően –

 • befogadja és feldolgozza a megrendelést
 • elfogadja és visszaigazolja a megrendelést, egyben a szerződés létrejöttét
 • megküldi a terméket vagy a szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolást (jegy, utalvány)
 • megküldi a termékről vagy szolgáltatásról kiállított számlát

Az eladó a befogadott megrendelést, annak feldolgozása során felmerülő okból (készlet- vagy kapacitáshiány, tévesen feltüntetett ár vagy termékjellemző, helyszín- vagy időpontváltozás, egyéb objektív ok) elutasíthatja, ebben az esetben a szerződés nem jön létre.

A vásárlót a megkötött szerződés alapján (ingyenesen és költségmentesen kínált termék vagy szolgáltatás kivételével) fizetési kötelezettség terheli.

Az eladó a vásárló által közölt személyes adatok hitelességét nem ellenőrzi, a megrendelés során az online fizetési felületen megadott kártyaadatokat – az ott kezdeményezett pénzügyi tranzakció sikerességétől függetlenül – meg nem ismeri, nem kezeli.
A vásárló jogosult az általa a megrendelés során megadott adatokat a szerződéskötést követően is módosítani, azonban az ebből adódó esetleges többletköltségeket az eladó a vásárlóra háríthatja.

Szerződés teljesítése:

Az eladó a vásárló által megrendelt – a megrendelés visszaigazolásában szereplő paramétereknek megfelelő – terméket vagy a szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolást, illetve az erről kiállított számlát a vállalt vagy jogszabályban előírt határidőn belül megküldi.
A vásárló az általa megrendelt – a megrendelés visszaigazolásában szereplő paramétereknek megfelelő – termék vagy szolgáltatás árát megfizeti.

Az eladó hibásan teljesít, ha a termék vagy a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, illetve ha a termék nem rendelkezik az eladó által a vásárlónak adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Az eladó nem teljesít hibásan, ha a vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Amennyiben a vásárló a szerződéskötést követően a kiállított számlát, illetve a terméket vagy a szolgáltatás igénybevételére jogosító igazolást a szerződésben az eladó által vállalt határidőn belül nem kapja meg, illetve ha a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban hibás teljesítést tapasztal, panaszát elsődlegesen az eladó felé, annak bármely elérhetőségén jelezheti. Amennyiben a sérelmezett helyzetet ezúton nem sikerül kielégítően rendezni, panaszával a Panaszkezelés és vitarendezés fejezetben felsorolt szervekhez fordulhat.

Szavatosság és jótállás:

Kellékszavatosság1:
Hibás teljesítés esetén a vásárló választása szerint

 • az eladótól kijavítást,
 • kicserélést (kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne)
vagy
 • árleszállítást igényelhet,
 • a hibát az eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja (termék adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására
 • vagy digitális szolgáltatások nyújtására vonatkozó fogyasztói szerződés kivételével), illetve
 • a szerződéstől elállhat (jelentős hiba esetén) vagy a szerződést felmondhatja (ha a szolgáltatás nyújtása már megkezdődött)
ha az eladó a kijavítást vagy a kicserélést megfelelő határidőn belül nem vállalta.

A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra történő áttérésével okozott költséget köteles az eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Termékszavatosság2:
A fogyasztó követelheti az eladótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Jótállás3:
Az eladó tartós fogyasztási cikket megvásárlásra nem kínál, jótállást nem vállal, jogszabály alapján jótállási kötelezettség nem terheli.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Az eladó által ingyenesen kínált termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan a vásárlót szavatossági jogok nem illetik meg.

A vásárló – bármely szavatossági jogának érvényesítése érdekében – az általa felfedezett hibát késedelem nélkül (fogyasztó esetén két hónapon belül) köteles az eladóval közölni. A fogyasztó által a teljesítést követő hat hónapon belül felfedezett hibát – amennyiben annak jellege azt nem zárja ki – már a teljesítés időpontjában meglévőnek kell vélelmezni. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztói szerződés esetén két év), a termékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Elállási jog4:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt (fogyasztó) 14 napos határidőn belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg, melynek kezdő időpontja

 • termék esetén:
  a termék – fogyasztó vagy annak képviseletében eljáró harmadik személy általi – átvételének napja
 • szolgáltatás esetén:
  a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésének napja

A fogyasztó megrendelését a szerződés megkötését megelőzően visszavonhatja, valamint elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási jogát nem gyakorolhatja

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapán vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően
 • szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében

A fogyasztó elállási jogát – elektronikus vagy postai úton – írásban, igazolható módon a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt, az eladó számára elküldött, elállási szándékára vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amely tartalmazza a szerződés azonosításához szükséges adatokat.

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Szembenézés Alapítvány (1112 Budapest, Igmándi utca 33., info@szembenezes.hu)
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt:

Elállási joga gyakorlása esetén a fogyasztó köteles

 • a megvásárolt terméket az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az eladónak visszaküldeni
 • viselni a megvásárolt termék eladónak történő visszaküldésének költségét
 • helytállni a megvásárolt termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be
 • megtéríteni az eladónak a már megkezdett szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült ésszerű költségeit

Elállási jog gyakorlása esetén az eladó köteles

 • az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül, legkésőbb a termék visszaérkezését vagy a termék visszaküldését a fogyasztó által, kétséget kizáró igazolását követően, az érintett termék vonatkozásában a fogyasztó által megfizetett vételárat, – a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási költséget meg nem haladó – szállítási és egyéb költséget visszatéríteni
 • a fogyasztó által megfizetett és az eladó által már megkezdett szolgáltatás ténylegesen teljesített ellenértékének különbözetét 14 napon belül visszatéríteni
 • a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríteni

A Szembenézés Alapítvány nem részese valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában létrejött magatartási kódexről szóló megállapodásnak, azonban elkötelezett a fogyasztókkal szembeni tisztességes kereskedelmi gyakorlat folytatása iránt.

Panaszkezelés és vitarendezés:

Amennyiben az eladó által kínált termékekkel vagy szolgáltatásokkal, illetve az ezek adásvételével kapcsolatos szerződéssel, bizonylattal, tájékoztatással vagy ügyintézéssel kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal vagy feltételez, kérjük, panaszával elsődlegesen az eladó Szembenézés Alapítványhoz forduljon a 1112 Budapest, Igmándi utca 33., az info@szembenezes.hu címek valamelyikén, vagy a +36 30 670 2091-es telefonszámon!

Amennyiben a sérelmezett helyzetet nem sikerül kielégítően rendezni, magyarországi fogyasztóként a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületnél békéltető testületi eljárást, más EU-s tagállamban, Izlandon vagy Norvégiában lakó fogyasztóként az Európai Fogyasztói Központnál panaszrendezési eljárást, vagy az eladó székhelye szerint illetékes Budai Központi Kerületi Bíróságnál polgári peres eljárást kezdeményezhet, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályánál fogyasztóvédelmi panasszal, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál közérdekű bejelentéssel élhet.

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina körút 99.
https://bekeltet.bkik.hu
https://bekeltetes.hu

Európai Bizottság – Online vitarendezési platform
https://ec.europa.eu/consumers/odr

Budai Központi Kerületi Bíróság
1021 Budapest, Budakeszi út 51/B
https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/budai-kozponti-keruleti-birosag

Budapest Főváros Kormányhivatala – Fogyasztóvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas utca 19.
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
https://nav.gov.hu

Hivatkozott és vonatkozó jogszabályok:

1, 2, 3 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv

4 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről [Kertv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500164.tv

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900004.nfg

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról [Fttv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800047.tv

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről [Fgytv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről [Consumer ADR Directive]
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0011

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról [Pp.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600130.tv

2000. évi C. törvény a számvitelről [Sztv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000100.tv

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról [Áfatv.]
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700127.tv